Bewindvoering
Budgetbeheer
Even voorstellen
Wat doet DeMarge
Contact
Klachtenreglement
Privacy verklaring
Links en nieuws

 

KLACHTENREGLEMENT (alleen voor bewind)

 

  • De klacht of het bezwaar wordt door DeMarge bewindvoering in ontvangst genomen.
  • De bewindvoerder toetst of de klacht ontvankelijk is en door rechthebbende of op verzoek van rechthebbende is ingediend. Klachten ingediend door andere partijen dan rechthebbende worden niet ontvankelijk verklaard. Een klacht die al bij de kantonrechter is geweest, zal ook niet ontvankelijk verklaard worden.
  • De bewindvoerder zal binnen 1 week na binnenkomst van klacht contact opnemen met rechthebbende. In beginsel zal de bewindvoerder proberen samen met rechthebbende tot een oplossing te komen.
  • Indien er tussen de bewindvoerder en rechthebbende geen oplossing tot stand komt, kan de klacht voorgelegd worden aan de klachtencommissie van Horus.
  • Indien tussen de bewindvoerder en rechthebbende geen oplossing tot stand komt, zal de klacht worden doorgestuurd naar de kantonrechter.
  • De ontvangst van de klacht zal schriftelijk bevestigd worden. Ook de oplossing tussen bewindvoerder en rechthebbende of de uitkomst van de klacht bij de kantonrechter zal schriftelijk bevestigd worden.
  • De bewindvoerder van DeMarge bewindvoering is verantwoordelijk voor de voortgangscontrole van de klachtenafhandeling. De bewindvoerder zal twee weken na afhandeling van de klacht telefonisch contact opnemen voor evaluatie. Deze evaluatie wordt schriftelijk bevestigd.

 

 

 KLACHTENREGLEMENT (alleen voor budgetbeheer)

 

 

Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaand onder:

Organisatie           DeMarge

Budgetbeheerder Janine te Kronnie-Bos

Klant                    De persoon die een rekening bij de budgetbeheerder heeft.

Klacht                  Een schriftelijke en uitdrukkelijk als klacht bij de organisatie ingediende uiting van onvrede over de dienstverlening van de organisatie.

 

Artikel 2

De klachtenregeling is alleen bedoeld voor de klant zelf. De klant kan zich bij de indiening en behandeling van de klacht ook door iemand laten vertegenwoordiger en/of bijstaan.

 

Bezwaren

Artikel 3

Een bezwaar wordt zo spoedig mogelijk behandeld. De budgetbeheerder tracht het bezwaar, telefonisch of schriftelijk, in overleg met de klant op te lossen. Is de klant niet tevreden gesteld dan kan hij/zij een klacht indienen.

 

Klachten

Artikel 4

De klacht kan uitsluitend schriftelijk, dat wil zeggen per post, worden ingediend en moet minimaal voorzien zijn van de naam, het adres van indiener, de datum, weergave/motivatie van de klacht, tijdstip en een handtekening.

 

Artikel 5

De budgetbeheerder bevestigt de ontvangst van de klacht, gerekend vanaf de datum van ontvangst, schriftelijk binnen tien werkdagen.

 

Artikel 6

6.1 De klacht wordt zo spoedig mogelijk behandeld door de budgetbeheerder. De maximale termijn is zes weken, echter met inachtneming van het volgende:

         a. de budgetbeheerder hoort de klant.

b. de budgetbeheerder lost de klacht indien mogelijk op door bemiddeling en deelt het resultaat schriftelijk mee aan de klant.

6.2 De budgetbeheerder gaat na of de gedraging waarover is geklaagd:

a. in strijd is met een wettelijk voorschrift of een voor de organisatie geldende regeling b. in overeenstemming is met de dienstverlening waartoe de organisatie zich verbonden heeft.

c. en/of afweging van alle feiten en omstandigheden in redelijkheid toelaatbaar is.

6.3    De klant wordt schriftelijk in kennis gesteld van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht. Indien van toepassing ook aangevuld met verdere maatregelingen die naar aanleiding van de bevindingen ondernomen zijn of worden ondernomen.

6.4    Bij de behandeling van de klacht worden de bepalingen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht genomen.

 

Artikel 7

7.1 Een klacht wordt niet in behandeling genomen of de behandeling van de klacht wordt gestaakt als:

         a.de klacht anoniem is

b. het feit waarover geklaagd wordt langer dan zes maanden voor indiening heeft plaatsgevonden

7.2 Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klant, mits de klacht niet anoniem was, binnen een termijn van tien werkdagen na ontvangst van de klacht schriftelijk in kennis gesteld.

 

Artikel 8

Als de klacht is opgelost of afgedaan, legt de budgetbeheerder de wijze waarop dat is gebeurd vast op het klachtenformulier. Deze afgedane klachtenformulieren worden gearchiveerd.

 

Slotbepaling

Artikel 9

Deze klachtenregeling treedt in werking op 5 april 2021 en geldt voor onbepaalde tijd.